Заседание на Общински съвет Котел / запис януари 2017 г.

kotel zasedanie OS 2017 1 FДневен ред: 1. Предложение от Христина Янева Костадинова-Чолакова-председател на Общински съвет-Котел относно приемане на справка-отчет внесена от началника на РУМВР, гр.Котел с информация за дейността на група „Охранителна полиция” при РУМВР– Котел, ОДМВР гр.Сливен през четвъртото тримесечие (дванадесетмесечието) на 2016 г.

 kotel zasedanie OS 2017 1 Y

 1. Докладна записка от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел относно отчет по изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година.

kotel zasedanie OS 2017 1 T

 1. Предложение от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година.

 kotel zasedanie OS 2017 1 G

 1. Предложение от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел относно обявяване на общински имот, находящ се в гр.Котел за продажба и определяне на пазарната му цена

 kotel zasedanie OS 2017 1 E

 1. Предложение от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в с.Градец

 kotel zasedanie OS 2017 1 D

 1. Предложение от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно определяне на пазарна цена на предаваема част – общинска собственост, съгласно изготвен проект за изменение на ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ ХIII-227 в кв.53 по устройствения план на с.Градец, община Котел

kotel zasedanie OS 2017 1 C

 1. Предложение от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел относно искане на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за квартали 120, 121 и 122 по регулационния план на гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен в обхвата на ПИ с идентификатори 39030.502.508, 39030.502.509, 39030.502510, 39030.502.481, 39030.502482, 39030.502.483, 39030.502.484 и 39030.502.520 по КК на гр.Котел

kotel zasedanie OS 2017 1 B

 1. Предложение от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно предложение за изработване на изменение на ПУП /план за регулация/в обхват УПИ V-871, кв. 15 и промяна на уличната регулация съгласно скица-предложение за изменение по регулационния план на с.Ябланово, общ.Котел от 2008 г.

 

 1. Предложение от Христина Янева Костадинова-Чолакова-председател на общински съвет-Котел относно отчет за дейността на Общински съвет Котел и неговите комисии за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

 

 1. Докладна записка от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

 

 1. Докладна записка от Коста Каранашев – кмет на Община Котел относно отчет на МКБППМН за 2016 г.

 

 1. Докладна записка от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно допълнение на Решение № 324/28.10.2016 г., прието от Общински съвет-Котел

 

 1. Предложение от Христина Янева Костадинова-Чолакова-председател на Общински съвет-Котел относно одобряване писмен отчет за получените командировъчни пари от Председателя на Общински съвет-Котел за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

 

 

Председател на Общински съвет-Котел:

(Христина Чолакова)

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.