Заседание на Общински съвет Котел / запис март 2018 г.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 1. Докладна записка от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Котел за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 2. Докладна записка от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно осигуряване на собствени финансови средства за изпълнение на проект „Оборудване на Социален патронаж в гр.Котел”.
 3. Докладна записка от Коста Димитров Каранашев – кмет на Община Котел относно предоставяне на временен безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел „Еко проект Котел” за реализиране на проект „Оборудване на комплекс за провеждане на културни събития и фестивали на територията на град Котел”, финансиран по 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., дейностите в който съответстват на приоритетите в Общинския план за развитие на община Котел за периода 2014-2020 г.
 4. Предложение от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно разпределение на общинския жилищен фонд за 2018 година.

6.Предложение от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел относно Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. и определяне на пазарна цена на общински имот.

 1. Предложение от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел относно обявяване на общински имот, находящ се в гр.Котел за продажба и определяне на пазарната му цена.
 2. Предложение от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно обявяване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Котел, и определяне на пазарната му цена.
 3. Предложение от Коста Каранашев– Кмет на Община Котел относно обявяване на общински имот, находящ се в с.Ябланово, за продажба и определяне на пазарната му цена.
 4. Предложение от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно обявяване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Тича, и определяне на пазарната му цена.
 5. Предложение от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел относно учредяване на възмездно вещно право на строеж за жилищни нужди върху общински имоти, находящи се в с.Ябланово.
 6. Предложение от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно предоставяне под наем на помещения от сграда бивша Поликлиника, находяща се в гр.Котел, за здравна дейност.
 7. Предложение от Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община Котел относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в с.Ябланово.
 8. Предложение от Христина Янева Костадинова –Чолакова, председател на Общински съвет гр.Котел относно определяне индивидуалния размер на основната месечна заплата и допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на Община Котел.
 9. Докладна записка от Коста Димитров Каранашев – кмет на Община Котел относно определяне индивидуалния размер на основните месечни заплати и допълнителното им възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кметовете на кметства.
 10. Докладна записка от Коста Каранашев – кмет на Община Котел относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020г.) в Община Котел за 2019г.
 11. Предложение от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет-Котел за периода: от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
 12. Докладна записка от Коста Димитров Каранашев – кмет на Община Котел относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №567/23.02.2018 г., прието от Общински съвет-Котел.
 13. Предложение от Христина Чолакова – председател на Общински съвет – Котел относно внасяне на предложение в Министерски съвет на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване с вх.№ 93-00-232/20.03.2018 г.
 14. Предложение от Христина Чолакова – председател на Общински съвет – Котел относно внасяне на предложение в Министерски съвет на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване с вх.№ 93-00-233/20.03.2018 г.
 15. Докладна записка от Коста Димитров Каранашев – кмет на Община Котел относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Котел.

 Председател на Общински съвет-Котел: (п)

Христина Чолакова

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.